Voorwaarden

Algemene voorwaarden IYS Webwinkel

1.Algemene bepalingen:

IYS Hengelsport B.V. verderop in deze voorwaarden afgekort als (IYS) is gevestigd aan de Zeilmakerstraat 2G, 2222 AA te Katwijk, Nederland en te bereiken onder telefoonnummer

+31 (0)252-41490.  IYS is geregistreerd bij de kamer van Koophandel als Besloten Vennootschap onder nummer 53532937,  BTW nummer NL850916665.

Deze leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze artikelen in de webwinkel, offertes, op alle opdrachten aan ons, op alle met ons gesloten overeenkomsten en op alle met ons aangegane rechtsbetrekkingen.

Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op verkoop aan consumenten via onze webwinkel.

Door op enigerlei wijze met ons overeen te komen, aanvaard de opdrachtgever tevens onze leverings- en betalingsvoorwaarden. Elke afwijking van deze leverings- en betalingsvoorwaarden is slechts van kracht indien en nadat dit door ons schriftelijk bevestigd is.

 

2. Leveringen:

Leveringen geschieden naar Nederlandse, Duitse en Belgische leveradressen, mits artikelen bederfelijke waren zijn of in sommige gevallen niet per post verstuurd mogen worden. Tevens afhankelijk van plaatselijke/lokale regelgeving. Leveringen en retour zendingen  geschieden uitsluitend per post of pakket service, IYS is/heeft geen afhaal of retour service locatie.

Voor alle leveringen wordt een standaard verzend tarief gehanteerd van € 4,95, voor orders boven de € 75,00 worden geen verzendkosten gerekend voor leveringen naar Nederland, België en Duitsland.

IYS is niet verantwoordelijk voor eventuele bijkomende BTW, inklaring, invoerheffingen of douane kosten welke in rekening worden gebracht door een post of koeriers bedrijf of douane in het land van ontvangst.

 

3. Prijzen en Offertes:

Al onze offertes  en prijsaanbiedingen zijn vrijblijvend, offertes hebben een geldigheidsduur van 30 dagen.
Wij behouden ons het recht voor onze prijzen en aanbiedingen te wijzigen zolang geen overeenkomst tot stand is gekomen. Alle prijzen zijn inclusief BTW tenzij anders door ons vermeld.
Overeenkomsten worden steeds geacht te zijn afgesloten op basis van de op de dag van bestelling geldende prijzen.

 

4. Afwijkingen:

Geringe afwijkingen van de order worden door ons voorbehouden. Indien wij artikelen speciaal vervaardigen, behouden wij ons voor om 10% te veel of te weinig te mogen leveren. “Custom made” of speciaal vervaardigde artikelen kunnen niet retour genomen worden. Constructie- en materiaalwijzigingen worden eveneens voorbehouden.

 

5. Leveringstijd:

Een overeengekomen levertijd wordt door ons zo goed mogelijk nagekomen. Wij zijn aan de levertijd niet gehouden indien tussentijds wijzigingen in order worden aangebracht of indien zich onvoorziene omstandigheden of overmacht mocht voordoen. Onvoorziene omstandigheden kunnen onder andere zijn dat een leverancier het artikel niet meer kan leveren. Overschrijding van de levertijd zal de koper nooit het recht geven op verandering van betalingsvoorwaarden, korting, schadevergoeding of annulering van de order. Deelleveranties zijn te allen tijde mogelijk en kunnen afzonderlijk gefactureerd worden. Klachten over tekorten dienen direct bij aflevering te worden vermeld op de vrachtbrief of aflevering bon.

 

6. Overmacht:

Als overmacht worden aangemerkt: staking, brand, vergaan van goederen, waterschade, overheidsmaatregelen, vervoersvertragingen, oorlog, mobilisatie, uit- of invoerbelemmering, wanprestatie van onze leveranciers alsmede al die omstandigheden waardoor wij in de normale bedrijfsuitoefening worden belemmerd.

 

7. Betalingen:

 1. Betaling van de koopprijs is verschuldigd bij bestelling door storting of overschrijving op onze bankrekening en zonder dat afnemer recht heeft op enige niet uitdrukkelijke overeenkomst korting, of op het toepassen van schuldvergelijking.
 2. Afnemer wordt geacht in gebreke te zijn met de betaling, zonder dat sommatie of ingebrekestelling vereist zal zijn, na het verstrijken van de betalingstermijn zonder dat betaling in die termijn heeft plaatsgevonden, dan wel indien afnemer voor het verstrijken van die termijn surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.
 3. In het geval van voorgaande, is afnemer ons tot de dag der voldoening rente verschuldigd over hetgeen onbetaald is gebleven, naar een rentevoet van 1,5% per maand.
 4. Hebben wij ter incasso van onze vordering derden ingeschakeld, dan komen alle kosten welke ons ter zake in rekening worden gebracht voor rekening van koper.
 5. Betalingen zijn tevens mogelijk binnen de webwinkel omgeving per Ideal, Mister Cash voor België of Sofort banking voor Duitsland.

 

8. Garanties:

 1. IYS staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat IYS er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. 
 2. Een door IYS, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de klant op grond van de overeenkomst tegenover IYS kan doen gelden indien IYS is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst. 
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van IYS, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de klant bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst. 
 4. Onze garantieplicht vervalt wanneer de klant zich niet strikt aan de gebruiks- en/of montagevoorschriften van ons en de fabrikant heeft gehouden, alsmede in geval de klant of derden reeds hebben getracht het defect te verhelpen. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor bedrijfsschade of schade aan machines, gebouwen, goederen of personen. Het hebben van klachten, of (gepretendeerde) claims of een beroep op garantie ontheft de klant niet van zijn betalingsverplichting aan ons.
  Op al onze leveringen geldt een terugzend garantie waarbij de kosten voor vervoer of verzending voor rekening van de klant zijn. 

 

9. Klachtenregeling 

 1. IYS beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. 
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer. 
 3. Bij IYS ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door IYS binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 

 

10. Eigendomsvoorbehoud:

Zolang de opdrachtgever niet volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens ons, blijven de goederen eigendom van ons. De goederen waarop het eigendomsvoorbehoud rust, kunnen door ons zonder rechterlijke tussenkomst worden teruggevorderd bij overschrijding van de betalingstermijn, gelijk de koper verplicht is deze franco aan ons te retourneren. Bij terugnamen van de goederen zal de koper worden gecrediteerd, verminderd met de kosten van terugnamen. Het eigendomsvoorbehoud geld ook voor goederen die zijn verbonden met of verwerkt in andere goederen.

 

11. Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd 

 1. Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de klant het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. 
 2. De klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1. 
 3. De klant is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als IYS hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt. 

 

12. Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan 

 1. Als de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.  
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de klant het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) IYS. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken. 
 3. De bedenktijd begint te lopen de dag nadat de klant het product heeft ontvangen. Heeft de klant een bestelling gedaan die in meerdere zendingen wordt geleverd dan begint de bedenktijd als de klant de laatste deelzending hebt ontvangen.
 4. De klant zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door IYS verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 
 5. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant. 
 6. De klant draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.
 7. indien er meerdere artikelen door de klant zijn besteld en niet de volledige bestelling wordt retour gestuurd zullen de eventuele door IYS berekende verzendkosten niet worden terugbetaald.
 8. Terug betaling van retour gestuurde goederen indien deze onbeschadigd zijn geschieden binnen 14 dagen nadat het artikel door IYS is ontvangen.
 9. De klant draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien: 
 10. Hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd; 
 11. Hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of 
 12. IYS heeft nagelaten deze verklaring van de klant te bevestigen. 
 13. Als de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden. 

Uitzondering hierop zijn bederfelijke waren zoals o.a. maden en dood aas deze kunnen niet terug genomen worden en artikelen die speciaal op bestelling voor een klant “custom made” gemaakt zijn of waarbij vooraf al vermeld is dat het niet retour genomen kan worden.

 

13. Verplichtingen van IYS bij herroeping 

 1. Als IYS  de melding van herroeping door de klant op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt deze na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging. 
 2. IYS vergoedt alle betalingen van de klant, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.  
 3. IYS gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de klant heeft gebruikt, tenzij de klant instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de klant. 
 4. Als de klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft IYS de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen. 

 

14. Uitsluiting herroepingsrecht 

IYS kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als IYS dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop IYS geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen 
 2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door IYS worden aangeboden aan de klant die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen; 
 3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als: 
  1. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de klant; en 
  2. de klant heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra IYS de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd; 

4      Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering; 

5      Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien; 

6      Volgens specificaties van de klant vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn; 

7      Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben; 

8      Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken; 

9      Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten; 

10    Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft; 

11    Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken; 

12.  Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop; 

13.  De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als: 

a.               de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en 

b.   de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest. 

 

14. Geschillen en toepasselijk recht:

Op alle met ons aangegane rechtsbetrekkingen is steeds Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen welke tussen koper en ons mochten ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied wij zijn gevestigd. Wij behouden ons evenwel voor om de rechter te adiëren binnen wiens rechtsgebied de wederpartij is gevestigd.